ปั่น จักรยาน ลด น้ํา หนัก ปั่น จักรยาน ลด ต้น ขา ปั่น จักรยาน ลด น้ํา หนัก ฟิตเนส ปั่น จักรยาน ฟิตเนส ลด น้ํา หนัก ปั่น จักรยาน เพื่อ สุขภาพ ประโยชน์ ปั่น จักรยาน ปั่น จักรยาน เผา ผลาญ แค ล อ รี่ คลาส ปั่น จักรยาน การ ปั่น จักรยาน ลด ต้น ขา การ ปั่น จักรยาน ลด น้ํา หนัก ปั่น จักรยาน ลด ไขมัน ปั่น จักรยาน ใน ร่ม ปั่น จักรยาน ช่วย ลด ต้น ขา ปั่น ลด น้ำหนัก ปั่น ออก กํา ลังกา ย ฟิตเนส ปั่น จักรยาน

Indoor VS Outdoor Cycling

Indoor cycling can be addictive, especially if you like the feeling of busting calories inside a dark room submerged in booming loud music. Cycling outdoors, however, gives you the feeling of liberty that can only be experienced when you hit the road; a feeling that cannot be replicated anywhere else.

Some of the obvious differences... Outdoor:

Outdoor: Riding outside can give you a fast, stress-busting workout that bases itself on the feeling of liberation you get with a gush of wind hitting your face.
Indoor: If you’re short on time, don’t want to think about changing a flat tire and rigors and challenges that come with road biking, and spin cycle might be for you.

How they work differently on your body

Outdoor: When you’re riding outdoors the friction of the road as well the resistance from the wind works extensively on your hip flexors and quadriceps.
Indoor: An indoor bike has a ‘flywheel’ that weighs around 20 kilos, which provides resistance as you pedal and also keeps it moving forward in the same momentum when you stop pedaling. The momentum makes your hamstrings to work harder to slow down the wheel.

They can both give you a great workout

Outdoor: As long as you don’t only stay on cruise-mode throughout the ride your heart rate can be maintained as high or even more than what you can achieve in a cycling class. Additionally, compared to indoor cycling, outdoor cycling needs balance, coordination, and stability, and puts a lot more stress on your glutes, hamstrings, quadriceps, shins, and calves.
Indoor: The American Council on Exercise (ACE) states that a standard cycling class keeps your heart rate 75 to 95 percent of your maximum heart rate and can burn anywhere up to 450 to 800 calories. It’s not just the pedaling that attributes to this level of heart rate, the heat built up inside an indoor cycling room, the peer pressure of keeping up with the rest of the class, motivation from your instructor; attribute to big cardiovascular hit.
Indoor cycling class can be invigorating, whereas cycling outdoor can be intensified to whatever level you desire Outdoor: If you’re not competing in a road race, cycling outdoors may seem far easier and more natural. You can, however, take cycling outdoors to the next level by competing or joining a group of more experienced rider and trying to keep up with the group.
Indoor: Using a stationary bike can get boring fast due to the repetitive use of the same muscles, over and over again. The fact that the ride is stationed at one spot can make this activity monotonous. The additional motivation, which is a huge component if your use the stationary bike in a cycling class, such as the pounding music, group atmosphere and motivation from the instructor can help keep urging you on.

Indoor cycling can logically be more convenient, but cycling outdoors might be more adventurous

Outdoor: Dirt, rough weather, difficult terrains, traffic, tire changes and an endless list of events and elements that you could encounter en route can make cycling outdoors quite challenging; challenges that you need to prepare for and even look forward to.
Indoor: When it comes to convenience a stationary bike wins hands down. If you have one installed at home, all you need is to hop on it or just show up at a cycling class in your nearest gym or studio. The challenge here might be literally to fight off the monotony associated with sitting and pedaling endlessly in a spot.

You can tune out and meditate with cycling indoors, while you can you challenge your mind by providing it with stimulation when cycling outdoors

Outdoor: Cycling indoors might be a great way to zone out; the music, the motivation from the instructor as well as the energy of the class might all be very inspiring. The only drawback is the fact that your brain doesn’t end up getting any stimulation from the fresh air and the visuals that you get when riding outdoors in a variable environment. The variety you get from cycling outdoor is good for your mind and body.
Indoor: The beauty of cycling indoors is that you can clear your head out while you’re working your ass off because the repetitive pedaling allows you to zone out. The inspiring music, the mood of the class and the atmosphere can help you get into the Zen mode. Your brain is also challenged by the cues given yours by your instructor.

INDOOR VS OUTDOOR CYCLING SUMMARY

Although you’re bound to get a great workout regardless of the mode you pick, they both have their pros and cons as mentioned above. The best part is both the activities have very active and strong communities that you can join—so take your pick
Source: healthmeup, May 2017 http://www.indiatimes.com/health

Committed to 15 Rides – K. Janatip Bhokavanij

How K. Janatip Bhokavanij, Absolute Cycle rider kept their New Year’s Resolution by clipping in over 30 times in 30 days

Last month K. Janatip Bhokavanij took up the challenge riding over 30 times, taking the New Year’s Challenge – Committed to 15 very seriously! After reaching her goal, and receiving her amazing gifts, we look back and tell you how the pack and inspirational instructors kept her motivated. We also asked her which rides bring them good memories and how Absolute Cycle is changing her life…

We look back with K. Janatip Bhokavanij, who rocked 30 rides, to tell you how the pack and inspirational instructors kept her motivated. We also asked her which rides bring her good memories and how Absolute Cycle is changing her life…

What first brought you to Absolute Cycle?

I was already a member of Absolute You when K. Ben brought rhythm cycling to Thailand. I heard about it due to the success of it in US, so I didn’t hesitate into try it.

Fitness has been part of my whole life. While I love Pilates, I have been looking for an energizing and fun cardio workout that could also target specific areas of my body; butt, hips, and thighs, as well as work my core to complement my Pilates exercise.

Tell us about your first ride. How did it feel?

My first ride was at theCOMMONS studio. I was one of the first members to try rhythm cycling with Absolute Cycle and I loved it. The music, the instructor, the environment. I felt so good and excited about this new workout. My coordination was ok, however, as a beginner, I couldn’t do the double times. That was actually my motivation point to come back until I got it right. When it happened, it was a breakthrough of emotions. It just feels great to enjoy the endorphins of 30-second sprints. 

How has Absolute Cycle impacted you physically / emotionally or both?

My professional life pushes me hard over my limits. My schedule is very tight and stressful, so I really need my outlet to get it fixed. When this challenge came up, I was actually on vacation so I set the goal to do a class every single day during the campaign period. And I did it! Better than that I saw immediate changes on my body. Much leaner, toned and I could see the abs line coming up…hahaha

Has clipping in influenced you in any other ways?

The impact on my body has been positive, of course, but it was by riding where I realized that there is more than how my body looks like on the outside that gets me through class, but it’s the strength I have on the inside that keeps me coming for more.

You rocked 30 rides in February. What made you take the challenge?

Definitely the challenge, and how that motivated me to set a goal of doing a class every day. By the end, I was doing that for myself, not really to only score rides.

So was the goal of 15 classes within 30 days easy or difficult to achieve?

Because I enjoy riding so much, I have to say it was not that difficult for me to reach that goal. Additionally, I made myself accountable by announcing my goal to friends and family. Sure, there were days that it was hard to get to the studio, but knowing how I would feel the end of each and every class kept me coming back.

Do you have any particular rides or memories at Absolute Cycle that stand out to you?

All the classes are unique because of the music, the instructor, however, I must say the most memorable class I had was when I mastered the 1,2 (laugh).
Thank you K. Janatip Bhokavanij for sharing your story with us. Thank you for keep challenging yourself every day at Absolute Cycle. We look forward to seeing you on the bike.

Have questions or comments? Email pearl@absoluteyou.com!


Committed to 15 Rides - K. Bongpavee Waratjirunthanin

From becoming more motivated to fine-tuning their healthy habits, our Committed to 15 Rides Challengers achieved incredible success in just 1 month of thrilling daily rides. Check out their stories and let them inspire you to by the incredible benefits of a daily cycling routine can introduce to your wellbeing.

Today we talked with K. Bongpavee Waratjirunthanin, one of the rockstar riders taking the Committed to 15 rides challenge. She shared what motivated her to take the challenge and the incredible results she achieved in only 30 days…

What motivated you to sign up for the challenge? 

My professional life doesn’t allow me to have much time for myself, much less, time to work out. In November, after 2 years of a passive membership with Absolute You, I decided that was time to do something for me. That commitment to myself started with a workout routine and the Committed to 15 Rides challenge was right there to prove to myself. 15 rides in 30 days for a person without workout habits seemed challenging, the prize very interesting, so I thought, why not?

Rhythm cycling is something very new in Thailand, and I couldn’t be happier to be able to practice it. I’ve got lots of friends, I enjoy the time I’m on the bike, and it couldn’t be more satisfied with the amazing changes I see on my body and my way to face up to things.

What was your favorite part of the challenge?

I loved the sense of friendship and community that was created with the challenge. We were all in it together, whether we were excited about classes or admitting that we were struggling. I have got new friends that push me every day to come to take a class. Every time one of us got a stamp for the ride done, would share it immediately on group line. It was fun how seriously we all took the challenge. It was great to see that I wasn’t alone.

What type of results did you see or feel after the challenge is over?

I felt stronger! I also started a program with Absolute FitFood, so by eating better, I wasn’t hungry all the time and started snacking less. During the challenge, I lost 3 kilos and my body fat percentage dropped 3%. I also have more energy for my workouts. I will definitely sign up for another challenge again!

Thank you K. Bongpavee Waratjirunthanin for your inspirational testimonial. We are glad to help you to achieve your goals for a healthier and happier life. See you on the bike!

Have questions or comments? Email pearl@absoluteyou.com!


1st Happy Birthday

1st Happy Birthday

2017 MARCH 30

Amarin : 07:15 AM , 06:00 PM , 07:30 PM

TheCommons : 09:00 AM , 10:45 AM , 06:30 PM

Amarin , TheCommons

BOOK NOW

Other Theme Rides


SUMMER VIBES

SUMMER VIBES

Riders, Summer Time up there! Lindsey and Katie will bring to 45 minutes class all the good vibes you need to set the hot season off right. Get ready to sweat, work hard, and have fun while enjoying best summer hits. Reserve your bike and bring your SongKran shirts for a ride that will radiate positivity and vitality!

2017 APRIL 11

TheCommons 06:30 PM

Amarin 06:00 PM

TheCommons , Amarin

BOOK NOW

Other Theme Rides


HIP HOP

HIP HOP

2017-03-07 - 2017-03-26

19:45

TheCommons

BOOK NOW

Other Theme Rides